اسماعيل و اسحاق انبياء

ساره ناراحت شد و گفت: هاجر و فرزندش را از من دور كن.

2022-12-06
    Survive meaning
  1. Feb 27, 2014 · الأنبياء